Zpět na obsah

 

1.Předmluva

Jsem si vědom toho, že k sepsání dějin farnosti bych sám nastačil. Proto jsem v roce 1969 poprosil o radu Spect. Proděkana CMBF, pobočky v Olomouci, Prof. ThDr. Bohumila Zlámala, rodáka z nedalekých Oprostovic. O spolupráci při sepisování jsem požádal vldp. P. Vladimíra Gibalu, faráře v Kokorách, rodáka pavlovského, dále JUDr. Evžena Haluzíka, nájemníka na faře v Pavlovicích, p. Josefa Masaře, dlouholetého kronikáře v Pavlovicích a RNDr. Bohumila Matušíka, prof. v.v. v Sušicích. Věděl jsem o nich, že se již dlouhá léta zabývají historií tohoto kraje. Všichni ochotně spolupráci přislíbili a dali k dispozici své výpisky a vědomosti. Tak vznikl první útlý „ Sborník statí k dějinám pavlovské farnosti". Všichni jsme pak v práci pokračovali, opravovali a doplňovali a tak vznikl druhý sborník statí „Příspěvky k dějinám řím.-katol. Farnosti Pavlovice u Přerova".

Nyní jsem se rozhodl z těchto statí sestavit podle pokynů Prof. Dr. Bohumila Zlámala tyto dějiny s názvem „ FARNOST PAVLOVICE U PŘEROVA". Podotýkám, že to není ještě konečné zpracování dějin pavlovské farnosti. V historii se těžko dá mluvit o definitivním zpracování nějakého thematu. Je to taková první ucelenější informace o pohnutých dějinách této hanácko-záhorácké farnosti. Mnohé věci je ještě nutno přepracovat a doplnit.

Prosím všechny, kterým se tento strojopis dostane do rukou a ví něco více, aby mně to sdělili. Každou připomínku rád příjmu. Předem všem vyslovuji upřímné „ Pán Bůh zaplať".

V úvodu této studie jsem použil strojopisu Prof.Dr. Bohumila Zlámala „Dějiny vladycké obce Oprostovic" a strojopisu P. Vladimíra Gibaly „Dějiny farnosti citovské, brodecké a kokorské". Dále pak výpisků jmenovaných . Cenné připomínky ke stati „Hřbitov v Pavlovicích" dal p. Metoděj Šebesta, správce hřbitova. Všem upřímné „Pán Bůh zaplať".

Považuji za potřebné podotknout , že dějiny některých obcí farnosti již byly zpracovány. Tiskem vyšly dějiny Tučína- „ Želátovice a Tučín" od ředitele Leopolda Noppa, Strážnice 1918, pak dějiny Radslavic – „Chaloupky naše buďte požehnány" od Aloise Caletky-Radslava, Radslavice 1945 a dějiny Šišmy – „Sborník obce Šišmy" od ředitele Stanislava Pospíšila, Šišma 1948. Ve strojopise má zpracovány dějiny obce Sušic – „Když archívy promluvily" RNDr. Prof. Bohumil Matušík (1974) a pokud je mi známo, připravuje se „Sborník Pavlovic u Přerova". Jak dalece tato práce pokročila, nevím.

Něco z historie Pavlovic ( a celé farnosti ) obsahuje sborník „ Jan Jiří Ignác Středovský, cyrilometodějský historik Moravy, obránce českého jazyka a hlasatel slovanské vzájemnosti", který k 260. výročí smrti Středovského uspořádal Prof.Dr.Bohumil Zlámal, proděkan Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty, pobočky v Olomouci, strojopis, Pavlovice u Přerova 1973. Do sborníku přispěli: P. František Borák, P. Vladimír Gibala, P. Karel Goldmann, V.Hlína, prof. Josef Hutečka, RNDr. Bohumil Matušík a Prof.ThDr.Bohumil Zlámal.

 

 

Budování čtyř kostelů, nejméně pěti farních budov, hřbitova, farního špitálu, školy, školky v Pavlovicích, filiálního kostela v Radslavicích, nadační budovy pro kněze a hřbitova tamtéž, kaplí v Sušicích a v Grymově, spousty křížů, soch, Božích muk a zvonic rozsetých po celé farnosti, opravy, udržování a zdokonalování zbudovaných staveb, uspořádání nepřehledného množství církevních slavností a celý náboženský život mluví jasnou řečí o veliké lásce k Bohu a k bližním předků a současníků žijících v této farnosti.

 I zlé doby se přehnaly přes farnost, vždyť v letech 1619- 1681 i zanikla ( na 62 let), ale obětavostí a zbožností předků byla zase obnovena a povznesena k ještě větší dokonalosti, než byla před tím. Obyvatelé této farnosti si vždy byli vědomi – a doufejme, že budou i v budoucnu- , že „ NEZHYNE ROD, JENŽ VĚŘIT NEUSTANE" a proto prosili a prosme i my – „DĚDICTVÍ  OTCˇU ZACHOVEJ NÁM PANE!"

Uvědomíme-li si, že v dobách, kdy převládaly cnosti, nastával růst a vzestup a v dobách, kdy převládala nesnášenlivost a vůbec přirozenost nakloněná ke zlému, vznikal chaos a úpadek, pak se jistě budeme snažit o křesťanskou dokonalost, aby budoucí historikové mohli o nás napsat jen to nejlepší.

Nebuďme slepí a vezměme si poučení z minulosti. Vždyť historie je u všech kulturních národů učitelkou života – magistra vitae!

 

V Pavlovicích u Přerova, ve svátek sv. Maří Magdaleny, kajícnice, L.P. 1974 (22.7.1974)

                                                                   P. Karel Goldmann, v.r.,

                                                                   Administrátor,

                                                                   Čestný farář.