Gibalové v Pavlovicích

Zpět na hlavní stránku

Nejstarší doklad o přítomnosti naší rodiny v Pavlovicích je v Registře Pavlovic z roku 1653, kde se uvádí na straně 266:

Grunt Martina Kejbalíka.
Léta 1626 na posudku s povolením p. Urbana Šikovského ten čas správce na Dřevohosticích a za purkmistra Václava Šoustalíka a starších jeho Martin Kejbalík koupil grunt tento od Matyáše Zemana za sumu 400 hřiven. Závdavku položiti má 38 hřiven. Gruntovní peníze platiti má počna léta 1627 při posudku až do vyplnění svrchu psany po 8 hřivnách, kterémuž to gruntu přijdou jest 1 kůň.Rukojmě za hospodářství, peníze gruntovní všeckna obec pavlovská. Pokládání peněz za grunt: Léta 1626 Martin Kejbalík vyložil jest závdavku svého Matyášovi Zemanovi 38 hřiven.


Úvodní list této Registry.
Registra tyto nové dědiny Pavlovic a Prusínek jsou učiněny za časů panování urozenosti tehdejšího na Dřevohosticích, urozeného a statečného rytíře pana Jana Kaltschmidta rytíře z Eisenbergu W.A.K.M. kancléře a jeho náměstníka slovutného pana mladšího Syryčanského ouředníka a starších poctivých týž dědin : fojta Martina Kejbalíka a Adama Krčmáře purkmistra staršího, Vavřína Lorence, Jana Běleníka, Jana Hřebavíka, Matěje Vajdy a všech sousedů nákladem a pomocí jsou tyto rejstra pro obecné statkův sirotčích dobré zaopatření způsobené.
Léta Páně 1653.

Stručný výtah majitelů usedlostí z této Registry:
Strana 14. Podsedek Jana Kejbala
Roku 1636 Jan Kejbal koupil tento podsedek od Václava Krška za 200 hřiven
Roku 1646 prodej podsedku po nebožtíku Janu Kejbalů Vávrovi Rolincovi za 200hř.
Roku 1665 koupil podsedek Jura Kavka

Strana 145.Grunt Adama Kordulača
Roku 1636 koupil Adam Kordulač tento grunt od Martina Kejbalika za 400 hřiven

Strana 266. Grunt Martina Kejbalika
Roku 1626 Martin Kejbalik koupil grunt od Matyáše Zemana za 400 hřiven (viz výše)

Strana 278.Zahrada Martina Kejbalika
Roku 1636 Martin Kejbalik koupil tuto zahradu od Adama Kordulača za 100 hřiven

Strana 334. Zahrada Jíry Zapletala
Roku 1636 Jíra Zapletal koupil tuto zahradu od Jana Kejbalika za 50 hřiven

Celkem je v Registrách zapsáno 23 gruntů, 11 podsedků a 5 zahrad, spolu 36 usedlostí. Z toho bylo 6 gruntů pustých, 3 podsedky pusté, 1 podsedek zběhlý a 3 zahrady pusté, spolu 13 usedlostí pustých tedy více než jedna třetina.

Posloupnost Gibalů (Kejbaliků) v Pavlovicích na gruntu dnes čísle 4.

1.Martin Kejbalik (* kol.1600 - + před 1667)

rozrod
koupil tento grunt za 400 hřiven od Matyáše Zemana. Jméno manželky ani přesný počet dětí neznám, protože matriky pro Pavlovice se zachovaly až od roku 1664. Podle mě dostupných údajů usuzuji, že Martin Kejbalík měl minimálně 3 děti, 2 syny a 1 dceru a v letech 1647 až 1653 byl v Pavlovicích fojtem.
Jméno dcery neznám, ale Registra zádušní kostela Pavlovského na straně 56 uvádí: Léta Páně 1645 Jan Sovka z dědiny Hostkovic ( blízko Tršic) na smlouvách svatebních berouc sobě dceru Martina Kejbala z Pavlovic podvolil se jest dobrovolně na chrám Páně v Pavlovicích 5 hřiven darovati.

2.Václav Gibalík (Kejbalík) ( * kol.1630 - + po 1685)

rozrod
asi syn Martina Kejbalika. Byl dvakrát ženatý. Poprve s Kateřinou jejíž rodné jméno neznám (* kol.1635 - + 23.4.1679), se kterou měl minimálně 5 dětí, které se dožily dospělého věku a vyskytují se ve svatebních matrikách. Kateřina zemřela roku 1679. Podruhé byl ženatý s Marianou vdovou po Mikuláši Václavkovi (* kol.1635- + po 1685), se kterou měl syna Martina.
V seznamu držitelů usedlostí pro Pavlovice a Prusínky z vizitačního nálezu z 15.října 1667, jenž je vložen v rektifikačních aktech a ve Státním archívu v Brně je veden pod Sign.D 2,36 , je jako půlláník uveden Václav Kejbalik ( asi syn Martina Kejbalika).
Roku 1661 se tento Václav Kejbala uvádí jako kostelní hospodář. Vícekrát se zde ale také uvádí: Léta páně 1661 za hospodáře kostelního Václava Geybalova.... . (viz Registra zádušní kostela Pavlovského, Okresní archív v Přerově).

3.Jan Gibalik - (* kol.1660- + kol.1698)

rozrod
syn Václava Gibalika, byl ženatý s Annou Rozboříkovou z Dolan (* kol.1660 - + po 1683) a měli spolu 3 děti.

4.Jan Geybalik - (* 28.10.1683 - + 6.4.1741).

rozrod
Oženil se 20.1.1710 s Marianou Hanákovou z Hradčan (* kol.1690 - + 18.11.1754) a měl s ní 2 děti. Jana Geybalika s Marianou Hanákovou oddával pavlovský farář Jan Jiří Ignác Středovský, známý historik a spisovatel. Na frontispice jeho knihy Sacra Moraviae historia z roku 1710 je zachycen obraz Pavlovic z doby kolem roku 1710.

/A>

5.Václav Geibalik(Kybalik,Gebalik,Geybala,Gejbala,Gybala) (* 18.9.1716 - +17.12.1772)

rozrod
byl dvakrát ženatý. Poprve se ženil 18.1.1741 s Veronikou Rupčovou z Loučky (* 1719 - +11.8.1744), se kterou měl pouze syna Františka, který ale do roka zemřel. Podruhé se ženil 23.11.1744 s Marianou Doleželovou s Pavlovic (* kol.1720 - + po 1763). S tou měl celkem 8 dětí ( jednou dvojčata), 6 dětí se dožilo dospělého věku (4 synové a 2 dcery) a všechny již užívaly příjmení Gibala a předpokládám, že jsou základem pro výskyt příjmení Gibala po celém území bývalého Rakousko-Uherska a dnes již po celém světě, proto se pokusím popsat tyto děti podrobněji.
Nejstarší syn František Gibala (* 3.12.1745 - + kol.1790), oženil se 31.1.1768 s Eliškou Skupinovou z Hradčan (* kol.1745 - + 11.9.1780), s níž vyženil grunt v Hradčanech č. 13 (na návsi naproti kapličce). Měl s ní 6 dětí(2 syny a 4 dcery), ale 4 děti zemřeli velmi malé. Podruhé se ženil asi roku 1781 s Pavlínou Jemelkovou( *kol.1756 - + po 1790), s ní měl minimálně 4 děti (3 dcery a 1 syna). Další osudy této rodiny jsem zatím neprobádal. Zatím vím pouze, že již roku 1837 se v Hradčanech na č. 13 nevyskytovali.
Anna Gibalová (* 12.6.1748 - + po 1771) se 17.5.1771 vdala za Jana Reinocha z Pavlovic.
Eleonora Gibalová (* 3.4.1752 - + po 1774) se 24.1.1774 vdala za Jakuba Tihelku ze Sušic č.18. Zajímavostí je, že Gertruda Tihelková vnučka Eleonory Gibalové si roku 1842 vzala za manžela Josefa Gibalika z Pavlovic č. 2. Toto je jedno z mála propojení rodů Gibalů a Gibalíků v 19. století.
Vendelín Gibala (* 20.10.1759- + po 1800) se 7.1.1788 oženil s Magdalenou Cagáškovou z Pavlovic(* 1762- + po 1800).Byl zahradník a žil s rodinou v Pavlovicích na č.14, měl celkem 8 dětí ( 7 dcer a 1 syna). Informace o případných úmrtích nemám, protože se mi zatím nepodařilo najít úmrtní matriku Pavlovic mezi roky 1786 - 1880. Celá tato rodina odešla z Pavlovic před rokem 1857, kdy bylo v Rakousko-Uhersku sčítání lidu. Předpokládám, že se stěhovali v období let 1815 - 1857 do oblastí podle tehdejší Severní dráhy Ferdinandovy (Krakow - Vídeň), tedy jižní Polsko nebo severní Morava, jižní Morava - Hodonín, Mikulov nebo Rakousko. Severní dráha Ferdinandova prochází nedaleko Pavlovic přes Přerov a Lipník a byla budována v této době (1842 - 1864) podle starší císařské silnice z Vídně do Haliče.
Jan Gibala (* 24.6.1763- + po 1808) byl dvakrát ženatý. Poprve se ženil 9.2.1784 s Kristinou vdovou po ?. Pospíšilovi z Pavlovic (* kol.1760 - + 1785). Manželství bylo bezdětné. Podruhé se ženil 8.11.1785 s Kateřinou Konůpkovou s Tučína (*kol.1765 - + po 1808), se kterou bydlel v Pavlovicích na č.9, č.14 a č.38 a měl s ní 6 dětí(3 dcery a 3 syny). V Pavlovicích na č.14 žil dále jeho syn Josef Gibala - podruh (*31.3.1792 - + po 1840), který se roku 1824 oženil s Julianou Zobanovou z Hradčan (*kol.1800 - + po 1835). Podle matrik jsem našel zatím 3 děti( 1 syn a 2 dcery).
Další osudy části této rodiny po odchodu z Pavlovic viz zde. Ignác Gibala bydlel při sčítání lidu roku 1857 v Pavlovicích na č.38 se ženou Františkou ,jejíž rodné jméno neznám, a měl s ní 4 děti ( 3 syny a 1 dceru). Také tato větev Gibalovy rodiny se kolem roku 1860 s Pavlovic ztrácí. Ve sčítacích operátech z roku 1857 jsou tři synové Ignáce Gibaly uvedeni, že jsou v učení ve Vídni. Předpokládám, že jejich potomci dnes žijí v Rakousku v okolí Vídně.

6.Josef Gibala (* 20.6.1754- + 6.9.1810).

rozrod
Zdědil otcovský grunt - Pavlovice č.4. 25.3.1789 v " Josefínském katastru" je na čísle 4 v Pavlovicích uveden Josef Gibala, v té době osmý největší sedlák v Pavlovicích podle velikosti polí ( rozloha 13 ha 47 arů 65 metrů čtverečních). Velikost polí patřících k statku číslo 4 v této době zůstávala přibližně stejná. Oženil se 7.6.1779 s Kateřinou Mánkovou s Prusínek(*kol.1755 - +12.9.1836). Měli spolu 10 dětí (6 synů a 4 dcery). 4 děti zemřeli malé (1 dcera a 3 synové).

7.Ignác Gibala (*30.3.1790 - 4.10.1836),

rozrod
který se 5.2.1811 oženil s Terezií Gallasovou z Pavlovic č.7 (* 30.6.1791 - +15.11.1850). Její otec Jakub Gallas byl herschaftliecher oberschaefer na panském statku. Protože Ignác byl až třetím synem v řadě, předpokládám, že starší synové šli buď zemřeli nebo se odstěhovali z Pavlovic. Ignác Gibala s ženou Terézií měli spolu 11 dětí (7 synů a 4 dcery), ale 7 dětí (5 synů a 2 dcery) umřelo brzy a nedožilo se dospělého věku.

8. Ignác Gibala (*27.11.1819 - +23.11.1865).

rozrod
Oženil se 10.2.1846 s Apolonií Horákovou (*31.7.1824 - +22.11.1911) z Předmostí číslo 7 a měl s ní celkem 6 dětí, 5 synů a jednu dceru. 2 synové zemřeli malí. Nejstarší syn František studoval 2 roky školu v Lipníku, ale ve 20 letech zemřel.
Nejmladší syn Ignác byl knězem, vysvěcen 1887, zemřel 1937 v Pavlovicích. Jediná dcera Františka si vzala kupce Františka Koutného rodáka ze Suchonic.
Po smrti manžela si vdova Apolonie vzala roku 1867 za manžela o 15 let mladšího Tomáše Tomčíka, takže na několik let byla přerušena posloupnost rodu Gibalů na čísle 4 v Pavlovicích.

9. Antonín Gibala (*4.6.1852 - +14.10.1910),

rozrod
který zdědil statek se oženil 17.11.1874 s Viktorií Horákovou z Dluhonic č. 28 (*24.12.1852 - +18.8.1910), která s Apolonii Horákovou nebyla žádná rodina. Měli spolu celkem 7 dětí, 6 synů a 1 dcera, která ale do roka zemřela.
Antonín Gibala byl v letech 1887 až 1890 v Pavlovicích starostou. Nejstarší syn Klement zemřel na zranění, kopnul jej kůň. Dospělého věku se dočkaly pouze synové Antonín a Tomáš. Antonín Gibala předal statek staršímu synovi Antonínovi a začal stavět zájezdní hostinec - Pavlovice č. 88. Na provozování tohoto hostince však nedostal koncesi. Tento dům číslo 88 přepsal na mladšího syna Tomáše. Sám se sem přestěhoval a zde také i se svou ženou zemřeli.

10. Antonín Gibala ( *21.2.1878 -+1.11.1957)

rozrod
byl dvakrát ženatý. Poprve se oženil 14.7.1903 s Marií Rajnoškovou z Pavlovic č. 56 (*14.9.1884 -+4.7.1926). S první ženou vyženil hostinec Pavlovicích č. 56, který předal nejstaršímu synovi Antonínovi. Z prvního manželství bylo 7 dětí, 3 se dožily dospělého věku.
Podruhé se oženil roku 1930 s Františkou Hlobilovou z Pavlovic č. 85 (*14.4.1894 -+15.6.1981), která pracovala jako služka v obchodě u Koutných. Měli spolu dvojčata - dva chlapce, z nichž přežil pouze jeden. Antonín Gibala při práci u mlátičky přišel o levou ruku. Roku 1938 postavil pro sebe v Pavlovicích dům číslo 136. Sem se odstěhoval a statek předal mladšímu synu Ladislavovi.

11. Ladislav Gibala (*3.12.1915 ),

rozrod
který dosud žije se oženil roku 1939 s Emílií Haluzíkovou s Pavlovic č. 9 (*7.7.1914 -+25.12.1976) a má s ní dvě dcery.